Regulamin serwisu ważny od 21.05.2018§ 
1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem vcn.pl, którego operatorem i właścicielem jest firma VCN S.C. z siedzibą ul. Wawerska 13a, 60-302 Poznań, NIP: 7792230132, REGON: 634586199, zwana dalej „Usługodawcą”.

2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie: Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.vcn.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie. W Serwisie prezentowane są m.in. usługi i produkty oferowane przez VCN S.C., akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacja VCN S.C. i inne materiały informacyjno-reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę usługowo-handlową, w tym informacje o ofertach specjalnych, informacje o nowościach w Serwisie oraz wydarzeniach dotyczących Usługodawcy. 

 


§ 
2. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania: 

a) szerokopasmowe łącze internetowe; 
b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
c) włączona obsługa plików cookies; 
d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności: 

a) ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.

3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich; 
b) niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem

6. Zdjęcia usług oraz produktów umieszczone w Serwisie, wraz z ich cenami i opisem, służą wyłącznie prezentacji przykładowych usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę.

7. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

8. Prezentowane w Serwisie usługi oraz produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

 


§ 
3. Funkcjonalność Serwisu oraz usługa subskrypcji Newslettera

1. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Usługodawcy. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.

2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej zawierającej formularz rejestracyjny:

a) podanie adresu e-mail Użytkownika, na który Newsletter będzie wysyłany;
b) zaznaczenie pola zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
c) aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak aktywacji subskrypcji skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 14 dniach od daty rejestracji.

3. Subskrypcja usługi Newslettera w sposób opisany powyżej oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w każdym czasie poprzez przesłanie e-mail na adres biuro@vcn.pl z informacją o anulowaniu subskrypcji Newslettera.

6. Usługa subskrypcji Newslettera jest świadczona przez VCN S.C.nieodpłatnie.

 


§ 
4. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.

2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy poprzez przesłanie e-mail na adres biuro@vcn.pl.

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

 


§ 
5. Prywatność i Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies VCN S.C., dostępnej na stronie: https://vcn.pl/pl/polityka-prywatnosci.

2. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.

3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.

4. Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: biuro@vcn.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

6. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od VCN S.C. i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 


§ 
6. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie od dnia publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@vcn.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod nr tel. 61 6229492. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.