1. Firma VCN s.c. – oświadcza, że dostarczony sprzęt jest wysokiej jakości i dołoży wszelkich starań aby jego eksploatacja była bezproblemowa dla użytkownika.
 2. Wszystkie sprzedawane produkty przez VCN s.c. posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Odpowiedzialność VCN s.c. z uwagi na objęcie towarów gwarancją producentów, z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku sprzedaży B2B jest wyłączona.
 4. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży podanej na fakturze, o ile umowa lub dokument wydany wraz z towarem nie mówi inaczej.
 5. Kontrahent zostanie obciążony fakturą VAT na kwotę netto pokrywającą koszt obsługi nieuzasadnionej reklamacji, a także za czynności serwisowe przewidziane instrukcją obsługi, w tym za przywracanie oprogramowania urządzeń do stanu fabrycznego.
 6. VCN s.c. zastrzega sobie prawo do zatrzymania reklamowanego towaru w razie powstania zaległości finansowych Kontrahenta względem VCN s.c. bez prawa do ponoszenia przez Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń wobec VCN s.c. z tego tytułu.
 7. VCN s. c. zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń podlegających naprawie gwarancyjnej.
 8. VCN s.c. nie odpowiada za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, blokady dróg, granic, restrykcje importowe, klęski żywiołowe, wojny, itp.

Tryb zgłaszania reklamacji

 1. Reklamację należy zgłaszać na skrzynkę e-mailową serwis@vcn.pl
 2.  Serwis VCN s.c. każdorazowo dokona zdalnej weryfikacji (o ile jest ona możliwa).
 3. W przypadku naprawy zdalnej Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu problemu oraz o kosztach.
 4. W przypadku braku możliwości naprawy zdalnej serwis VCN s.c. skieruje odpowiednich techników w celu naprawy na miejscu lub demontażu uszkodzonego sprzętu (przed przyjazdem Klient zostanie poinformowany o wstępnych kosztach).
 5. Po naprawie Klient zostanie poinformowany o kosztach usługi w efekcie czego wystawiona zostanie faktura VAT.

Terminy serwisowe

 1. VCN s.c. zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym
  w terminie do 21 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. VCN s.c. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy w przypadku zaistnienia potrzeby dostarczenia towaru do wyspecjalizowanego serwisu producenta.
 3. Kontrahent ma prawo zażądać odpłatnego dostarczenia towaru zastępczego o tych samych lub nie gorszych parametrach, w razie wydłużenia okresu naprawy ponad 21 dni roboczych. W przypadku krótszych napraw, możliwość i warunki udostępnienia sprzętu zastępczego należy do swobodnej decyzji VCN s.c.

Tryb wydania towaru z serwisu

 1. Po wykonaniu naprawy sprzęt będzie przekazany Kontrahentowi osobiście (lub upoważnionej pisemnie osobie) na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w serwisie VCN s.c. lub za pośrednictwem przewoźnika na koszt VCN s.c. w przypadku napraw gwarancyjnych.
  W przypadku napraw niegwarancyjnych na koszt Kontrahenta.
 2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas naprawy.

Wymiana towaru

Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:

 • gdy serwis VCN s.c. uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe do usunięcia w terminie 21 dni roboczych (uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, gdy sprzęt jest naprawiany w serwisie producenta).

Utrata praw gwarancyjnych

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia (w przypadku sprzedaży B2B w każdym opisanym poniżej przypadku, w przypadku sprzedaży B2C wyłącznie gdy opisane poniżej przypadki miały wpływ na działanie rzeczy sprzedanej):

 • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych VCN s.c. lub producenta
 • samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru
  i powstania wad tym wywołanych
 • uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu (np. niewłaściwego podłączenia do źródła zasilania lub sygnału, przegrzania) a także niewłaściwej obsługi i konserwacji
 • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 • wyładowań atmosferycznych
 • niestabilnego zasilania
 • użytkowania wadliwych lub uszkodzonych nośników danych zainstalowanych przez Kontrahenta
 • zanieczyszczenia;
 • uszkodzeń mechanicznych
 • samodzielnej aktualizacji lub zmiany parametrów konfiguracji urządzenia przez kontrahenta lub na jego zlecenie (bez udziału VCN s.c.), przy czym utrata gwarancji dotyczy nie tylko urządzenia, którego te zmiany dotyczą, ale również wszelkich innych urządzeń współpracujących w danym systemie teleinformatycznym z takim urządzeniem, jeżeli dokonana aktualizacja lub zmiana ma lub może mieć wpływ na inne urządzenia).
Kontrahent akceptuje warunki gwarancji poprzez odebranie towaru lub podpisanie protokołu odbioru systemu.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: serwis@vcn.pl.